27.2.13

September 1970, Celebrating Zak's 5th birthday.

No comments: